• ansad@ansad.org.tr
  • +90 532 287 13 70

Tüzük

ANTALYA SİGORTA ACENTELERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

Madde - 1 ADI VE MERKEZİ: Derneği adı “ANTALYA SİGORTA ACENTELERİ DERNEĞİ” dir. Kısa adı ANSAD dır . Dernek Merkezi ve Kuruluş Yeri: Antalya’dadır. Şubesi Açılacaktır.

 

MADDE – 2 DERNEĞİN AMACI VE FAALİYET ALANI: Sigorta Acenteleri ( Aracıları) ile onlara bağlı çalışanlarının mesleğinin gelişmesine çalışmak, mesleki birliği sağlamak, sigorta sektörüne faydalı olacak sigortacılar yetiştirmek, sigortacıların mesleki bilgi ve deneyimlerini artırmak için çalışmalar yapmak, Sigortacı ve sigortalıyı bilinçlendirmek, sorunlarına yardımcı olmak, sigortacılığın ülkemizde yaygınlaşmasına, gelişmesine katkıda bulunmak üzere ekonomik, toplumsal, kültürel, mesleki ve bilimsel çalışmalar yapmak, gerektiğinde bu konularda yetkili kişi ve kuruluşların bilgilerine başvurmak, İş hayatındaki gelişmeleri izlemek ve bu konudaki tecrübe görüş ve fikirlerin yayılmasını sağlamak, Üyelerinin yöneticilik vasıflarını, sosyal sorumluluklarını ve dayanışma ruhunu geliştirmek, Sigortacıların toplumun kültürel ve sosyo-ekonomik düzeyinin gelişmesine katkıda bulunmalarını sağlamak, Sigortacılık sektörünün bir bütün olarak çağdaşlaşmasını ve verimliliğini arttırıcı faaliyetlerde bulunmak, Üyeleri arasında sosyal, ekonomik, kültürel ve bilimsel dayanışma sağlamaktır.

 

MADDE - 3 DERNEK AMAÇLARINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPACAĞI ÇALIŞMALAR, KONU VE BİÇİMLERİ: Sigortacılık konusunda araştırmalar yapmak, konferans ve toplantılar tertip etmek, üyelerin niteliklerini, uzmanlıklarını yükselten öğretici kurslar düzenlemek, gazete dergi sair yayın araçları neşretmek, yayında bulunmak, üyelerin problemlerinin çözümünde yardımcı olmak, tavsiyede bulunmak Üyelerinin mesleki, teşebbüs ve yönetici özelliklerinin yerleşmesine ve gelişmesine katkıda bulunabilir. Üyeler arasında bilimsel, mesleki, sosyal toplantılar düzenlemek, maddi ve manevi dayanışmayı arttırmak, üyelerin mesleki teminatını sağlamak için çalışmalarda bulunmak iş alanlarının gelişmesine yardımcı olmak. İsteyen tüm üyelere açık komisyonlar oluşturmak, dernek faaliyetlerinin yürütülmesine katılımlarını sağlamak. Sigorta acentelerinin sektör içinde itibarlı bir kesim olması için gerekli her türlü çalışmayı yapar. Sektörle ilgili yapılacak her türlü düzenlemede, sigorta aracılarının hak ve menfaatlerinin tesisini sağlar. Sigorta acentelerinin, Türk toplumunun öncü ve girişimci bir grubu olduğu inancı ile bu yöndeki uygulamaların takipçiliğini yapar. Saygın, güvenilir ve kazanan bir meslek olabilmek için, ilgili Kanun, yönetmelikler ile mesleki, Evrensel iş ahlakı ilkelerine uygun bir biçimde faaliyette bulunur; iyi ve dürüst ilkeleri destekler, kötü uygulamalara karşı olur. Amaçlarına uygun olarak, gerektiğinde her türlü platformda sigorta acentelerini temsil eder. Sigorta ettiren ve sigorta aracılarının hak ve menfaatlerinin tesisini teminen parlamento, kamu kuruluşları ve benzeri kuruluşlarda girişimde bulunur ve gerektiğinde tahkim ve yargı yollarını kullanır. Sergiler düzenleyebilir, yardımda bulunabilir, arşiv oluşturabilir, plan ve proje yapabilir, bunlar için çalışmalarda bulunabilir, sonucu uygulayabilir. Taşınmaz edinebilir ve satabilir. Üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmek için, her türlü toplantı, panel, açıkoturum, seminer, konferans, bilimsel ve sanatsal toplantılar, temsil, yurtiçi ve yurtdışı geziler, geceler, yemekli toplantılar, festival, şenlik ve diğer gösteriler ve etkinlikler düzenleyebilir. Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirebilmek için üyeleri ya da uzman kişiler aracılığıyla araştırma, inceleme, geliştirme, çalışma ve etütleri yapar, öneri ve dilekleri belirler ve bunları her türlü yayın araçları ile yayımlayabilir. Bilim, teknik, kültür, sanat, folklor, spor ve benzeri konularda faaliyet sahaları açar, bunlar için dernek içinde kollar kurar ve kurslar düzenler. Mevzuatın izin verdiği Dernek merkezi, şube, lokal açma ve benzeri tüm haklarını kullanabilir, kütüphane, konferans salonu gibi tesisler kurabilir, bunlarla ilgili eleman çalıştırabilir, gerekli diğer faaliyet ve çalışmaları yapabilir. Sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zarurî ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir. Yüksek öğretim yapan gençlerin boş zamanlarını değerlendirmek üzere sosyal, ekonomik ve sportif faaliyetlerle destek olmak öğrencilere ve ihtiyarlara mali imkanlar içerisinde yardımcı olmak burs vermek. Dernek Üyelerinin, Sigorta Aracıların hak ve menfaatlerinin korunması için bağlı oldukları sigorta şirketleri nezdinde teşebbüste bulunmak ve onları temsil etmek. Derneğin gayesini gerçekleştirmek için gayrimenkul almak, satmak, kiralamak gibi çalışma konularını gerçekleştirmek, inşa ettirmek, ipotek almak, bağışları ve vasiyetleri kabul etmek. Dernek amaç ve hizmet konularına uygun şekilde arşiv oluşturabilir. WEB Sitesi açabilir, geliştirir. Broşür,katalog,bülten,dergi,gazete ve kitaplar yayınlayabilir. Sigorta Aracılarını bir çatı altında toplayarak tanışma ve kaynaşmalarını sağlar, mesleki konularda bilgi alışverişini gerçekleştirir, üyelerin ilgili olduğu özel ve resmi kuruluşlarla ilişkilerini geliştirir, faaliyet alanına giren konularda kamuoyunu aydınlatıcı çalışmalar yapar, görüş üretir, lobicilik faaliyetlerinde bulunur. Yürürlükteki yasalar çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışındaki kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek ve gerektiğinde katılımda bulunmak suretiyle üyelerinin ve ülke ekonomisinin yararına etkinliklerde bulunur. Çalışma amaçlarını gerçekleştirmek için Dernekler Kanunu hükümleri çerçevesinde, tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette ve işbirliğinde bulunabilir, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir, temsilci atayabilir ve yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara üye olarak katılabilir, işbirliği yapmak için çalışma konularını yürütür. Faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Halen mevcut ve ileride kurulacak, yerli ve yabancı özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, meslek teşekkülleri, vakıf, dernek, birlik ve benzerleri ile doğrudan doğruya veya kendisine bağlı olarak kurabileceği kuruluşlar aracılığı ile işbirliği yapar. 3 Bununla birlikte, aynı amaçlara sahip diğer derneklerle birleşebilir veya amaçları aynı olan derneklerle, amaçlarını gerçekleştirmek üzere federasyon kurabilir, var olan bir federasyona dahil olabilir. Yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş ve kurulacak sigorta aracıları ve sigorta derneklerinin birlik, federasyon ve konfederasyonlarına katılabilir, Yönetimine ve diğer organlarına girebilir. Kamuoyuna ve vatandaşlara yönelik olarak, sigorta ile ilgili her konuda bilgilendirme ve yol göstericilik yapar. Üyelerinin ve Sektörün sorunlarını tespit ederek, bunların giderilmesine gayret eder ve çözüm arar. Kamuoyunu bilgilendirir. Amaçları ile ilgili Yürürlükte ve çıkacak olan yasalar, yönetmelikler, standartlar, kurallar ve şartnameler konularında sektörü ve kamuoyunu bilgilendirici çalışmalar yaparak, uygulanmalarını sağlamaya çalışır. Üyeleri arasında olabilecek her türlü sorunlarda uzlaştırıcı sıfatıyla sorunların çözümüne çalışır. Çağdaş ve toplumsal görev bilinciyle sigortacılık eğitimi almış veya sigorta sektöründe çalışmayı amaç edinmiş genç neslin gelişimine destek olmak, sigortacılık sektöründe söz sahibi olabileceği ortamı yaratır. Gerekli bildirimleri yapmak kaydı ile yurtdışından ayni ve nakdi yardım alabilir, amaçları doğrultusunda yabancı bilim ve teknolojiyi takip etmek ve üyelerine aktarmak için uluslar arası kuruluşlara üye olabilir, temsilci gönderebilir veya bu kuruluş üyelerini Türkiye'ye davet edebilir. Uluslararası teknik gelişmeleri ilgili kurumlara ve üyelerine duyurur. Amacının gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olarak, kazanç paylaşmayı amaçlamayan iktisadi işletme kurabilir. Piyasa ekonomisinin hukuksal ve kurumsal alt yapısının, liberal ekonomi kurallarının yerleşmesinin yanı sıra verimlilik ve kalite yükselişini sürekli kılacak ortamın yaratılması yoluyla rekabet gücünün artırılmasını hedef alan politikaları destekler. Haksız rekabet uygulamalarına karşı olur. Sektörde ortak dilin konuşulacağı uygulamaların oluşturulmasında referans kurum olur. Haksız rekabete karşı mücadele eder. Amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile platform oluşturabilir. Amacının gerçekleştirilmesine yönelik olarak genel kurulun kabul etmesi şartıyla borçlanabilir. Toplumsal paydaşları ile işbirliği ve iletişimin güçlenmesi için çalışır ve iyi bir çözüm ortağı olur. Geliştirdiği projelerle üye ve üyelerinin bu kurallara uymasını sağlar, üyelerinin gelişimine katkıda bulunur. Üyeleri arasında iletişim stratejilerini geliştirerek uygular. Sigorta Acenteleri Dernekleri Sivil toplum kuruluşları arasında düzen, birlik ve uyumun sağlanmasına aracı olur. Görüş ve önerilerini doğrudan İlgili Yurt içinde ve dışındaki Dernek, Birlik, Federasyon, Konfederasyon, parlamentoya, hükümete, yabancı devletlere, uluslararası kuruluşlara ve basın aracılığıyla kamuoyuna ileterek düşünce ve hareket birliği oluşturur.

 

MADDE – 4 ÜYELİK TÜRÜ : Derneğin Asıl ve Fahri olmak üzere iki çeşit üyesi vardır.

 

MADDE - 5 DERNEĞİN ÜYELERİ: a) ASLİ ÜYELER: Sigortacılık kanunu gereği levha kaydını tamamlamış, Türkiye’de faaliyet gösteren Sigorta aracıları (Acenteleri), Derneğin amaç ve çalışma konularını benimseyen ve kişisel veya meslekleri gereği yasal sakıncaları bulunmayan fiil ehliyetine sahip 18 yaşını bitirmiş gerçek kişiler ve tüzel kişilerin müdürleri veya ortakları üye olabilirler. Dernek Asil üyeliği işlemleri aşağıda gösterilmiştir: Başvurular yazılı olup, dernekçe hazırlanmış üyelik giriş bildirgesini doldurmak ve imzalamak suretiyle olur. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruların en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu başvuru sahibine yazılı olarak duyurmak zorundadır. b) FAHRİ ÜYELER: Derneğin amaçlarına büyük yardımı dokunan veya faydası olacağı düşünülen, sevgi ve saygınlığı bulunan acenteliği terk etmiş veya 60 yaşını geçmiş asil üyenin talebi halinde fahri üye olarak yönetim kurulunun kararı ile derneğe alınabilirler. Fahri üyeler, şikayet ve önerilerini yönetici organlara yazılı halde bildirmek, derneğin gidişatı hakkında bilgi alabilmek haklarına sahiptirler. Fahri üyenin seçme ve seçilme hakkı yoktur. Fahri üyelerin, dernek tarafından belirlenen konularda katkıda bulunmak, tüzükte öngörülen hükümlere riayet etmek ve iyi bir davranış sergilemek yükümlülükleri vardır. Aidat ödemesi kendi isteğine bağlıdır.

 

MADDE - 6 ÜYE ÖDENTİLERİ VE BU ÖDENTİLERİN BELİRLENME ŞEKLİ. Derneğe üye olanlardan aidat alınır. Aidatlar Genel Kurul tarafından zamanın koşullarına göre saptanarak üyelere duyurulur.

 

MADDE - 7 ÜYELİĞİN SONA ERMESİ ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ Üyeliğin Sona ermesi: İlgili Kanun, yönetmelik, genelge ve tüzüklere göre aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin Dernek üyeliği kendiliğinden sona erer. Belirlenen durumların birinin tespiti ile üyelik kaydı Dernek Yönetim Kurulunca Silinir. Çıkma: Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Bunun için, arzularını Yönetim Kuruluna bildirler. Üyeler, Yönetim Kuruluna yazılı olarak müracaat etmeleri kaydıyla Dernekten ayrılabilirler. Çıkarılma: Yönetim Kurulu kararı ile aşağıdaki usul ile hususlardan birisi tespit edildiği taktirde üyeler dernek üyeliğinden çıkartılırlar. Derneğin onur ve itibarıyla bağdaşmayan fiil ve hareketlerde bulunmak. Dernek faaliyetleri ile ilgili olarak genel kurul ve yönetim kurulunca alınan kararlara uymamak. Genel ahlaka aykırı ve yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymek. Derneğe karşı olan mali yükümlülüklerini kendisine tanınan süre içerisinde yerine getirmemek Üyelik için gerekli koşulları kaybetmek. Dernek faaliyetlerine karşı kayıtsız kalmak, özürsüz olarak genel kurul toplantılarına, dernek faaliyetleri çerçevesinde oluşturulan çalışma gruplarına ve komisyonlara ya da dernekçe düzenlenen diğer toplantılara kararlaştırıldığı şekilde katılmamayı alışkanlık haline getirmek. İhraç kararlarına karşı genel kurul nezdinde itiraz olunabilir. Genel Kurulun bu hususta vereceği karar kesindir.

 

MADDE - 8 ÜYELİK HAKLARI : Her üye Genel Kurulda söz ve oy hakkına, Yönetici görevler için seçme ve seçilme hakkına, Derneğin yönetici organlarına dernek ve dernek faaliyetleri hususunda yazılı şikayet ve öneri vermek hakkına, Derneğin seyrine dair bilgi talebinde bulunma hakkına, Dernek tarafından organize edilen aktivitelere katılma hakkına sahiptir.

 

MADDE – 9 DERNEK ORGANLARI: Antalya Sigorta Acenteleri Derneğinin yetkili ve görevli organları aşağıda gösterilmiştir. Antalya’ da bulunan bir dernek merkezi ile merkeze bağlı şubelerden oluşur. Dernek Merkezinin Organları a) Genel Kurul b) Yönetim Kurulu d) Denetleme Kurulu e) Haysiyet Divanı f) Yüksek Danışma Kurulu

 

MADDE – 10 GENEL KURULUN OLUŞUMU, İŞLEYİŞİ, GÖREVLERİ : En üst organ olan Genel Kurul, merkez üyeleri ve şubelere kayıtlı tüm üyelerden oluşur. Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

 

MADDE -11 GENEL KURUL TOPLANTILARI: Olağan Genel kurul Toplantısı: Olağan Genel Kurul 2 yılda bir Ocak ayında olağan gündemle Yönetim Kurulunca ilan edilen yerde toplanır, Olağanüstü Genel Kurul Olağanüstü Genel Kurul, olağan Genel Kurul toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olamadığı ya da bir an önce görüşülmesinin yarar sağlayacağı önemli ve zorunlu konularda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç 1 ay içinde toplantıya çağrılır: Dernek asil üye sayısının 1/5’inin görüşülmesini istedikleri konuyu belirterek yapacakları yazılı ve imzalı başvuru, Yönetim Kurulu’nun, gerek gördüğü konularda 2/3 oy çoğunluğu ile alacağı karar, Denetleme Kurulu’nun Dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunda oybirliği ile alacağı karar. Bu çağrı yapılmazsa, mahalli Sulh Hâkiminin Dernek Üyeleri arasından görevlendirdiği üç kişilik bir heyetin yapacağı çağrı ile toplanır. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı olağan Genel Kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır. Olağanüstü Genel Kurul sırasında gündeme madde eklenmesi önerisi yapılamaz.

 

MADDE – 12 GENEL KURULA ÇAĞRI YÖNTEMLERİ Dernek Genel Kurulunun toplantıya çağrılmasında uygulanacak yöntemler aşağıda gösterilmiştir: Genel Kurul toplantıları Yönetim Kurulu kararı ve çağrısı ile yapılır. Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılmaya hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler Genel Kurula katılacak asil üyeler, en az 15 gün önceden yapılacak toplantının ve bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek, yazılı olarak yada elektronik posta yolu ile bildirilmek sureti ile toplantıya çağrılır. Toplantının çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle geri bırakılması halinde, geri bırakma sebebi de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. Ertelenen toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla ertelenemez.

 

MADDE – 13 TOPLANTI YERİ: Genel Kurul toplantıları Dernek Merkezinin bulunduğu Antalya’ dan, şube genel kurul toplantıları şubelerin bulunduğu şehirden başka bir yerde yapılmaz.

 

MADDE - 14 GENEL KURULA İŞTİRAK: Genel Kurul, Olağan ve Olağan üstü Genel Kurul kararı alındığı tarihteki Asli üyelerden oluşur. 7 Şube Üyeleri için de yukarıdaki kural uygulanır.

 

MADDE – 15 TOPLANTI YETER SAYISI: Genel Kurul, bu tüzük hükümlerine göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısının Dernek Yönetim ve Denetim kurullarına üye tam sayısının toplamının iki katından az olamaz. İki toplantı tarihi arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

 

MADDE – 16 GENEL KURULUN ÇALIŞMASI: Dernek Genel Kurul toplantıları, Üyelere bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Genel Kurula katılacak üyelerin, Kimlikleri yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesi göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. 15.maddede belirtilen tam sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından oda yok ise, toplantıda bulunan en eski üyelerden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin, divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğin sağlanması görevi divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır, üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile başkan vekilleri ve yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi dışında, toplantıya iştirak eden üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel Kurul gündem maddelerinin görüşülmesi sırasını değiştirebilir. Dernek organlarının seçimi kapalı oy usulüne gidilmesine karar alınabilir.

 

MADDE - 17 GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ: Genel Kurul Derneğin en yetkili karar organı olup görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda gösterilmiştir. Mevzuat, kanunlar ile dernek ana tüzüğünün hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak, Dernek organlarının seçilmesi, Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim ve Denetim Kurulu’nun ibra edilmesi, Dernek tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin yeni tasarının görüşülüp karara bağlaması, Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması, satılması, ipotek veya mevcut taşınmaz malların hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi, Federasyon, konfederasyona katılması veya ayrılması, konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi, Derneği federasyonlarda veya başka yerlerde temsil edecek delegeleri, seçmek. Derneğin Uluslar arası faaliyette, çalışmalarda bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması, ayrılması veya bunlarla işbirliği içinde olunması konusunda Yönetim Kuruluna Yetki verilmesi, Derneğin feshedilmesi ve mal varlığının dağıtılmasına, Dernekler Kanunu Dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi. Dernek Şubelerinin açılmasına veya kapanmasına karar vermek, şube kurucularının tespiti bakımından Yönetim Kurulu’na yetki vermek. Üyelerden her yıl alınacak giriş ve yıllık aidat miktarını saptamak, çoğaltma, azaltma veya kaldırmaya karar vermek, Dernek üyeliğinden çıkan veya çıkartılan üyelerin ödemediği geçmiş dönem borcu varsa borçlarını silmek, Dernek Yönetim Kurulu’nun verdiği üyelikten ihraç kararlarına yapılan itirazları tetkik ederek karara bağlamak, Derneğin borçlanıp borçlanmamasına karar vermek.

 

MADDE - 18 MERKEZ YÖNETİM KURULU: Yönetim Kurulunun Teşekkül Tarzı: Genel Kurul tarafından asli üyeler arasında oy sırasına göre iki yıl için seçilen 7 asil 7 yedek üyeden ibarettir. Kişiler bu göreve tekrar seçilebilirler. Amaçların yerine getirilmesi için gereken hallerde dernek uzman ve profesyonel kişilerle iletişime geçebilir.

 

MADDE – 19 GÖREV BÖLÜMÜ VE TOPLANTILAR: Yönetim Kurulu’na seçilen asil üyeler en çok 15 iş günü içinde toplanarak aralarında aşağıdaki gibi görev bölümü yaparlar. - Başkan - Başkan Yardımcısı - Başkan Yardımcısı - Genel Sekreter - Sayman (Muhasip üye) - Üye - Üye Yönetim Kurulu vereceği karar üzerine bu görev bölümünde her zaman değişiklik yapabilir. Yönetim Kurulu en az 2 ayda bir defa toplanır. Toplantılara, Başkan bulunmadığı takdirde Başkan Yardımcısının birisi, onlarında yokluğunda Genel Sekreter başkanlık eder. Toplantılarda kararlar, katılan üyelerin mutlak çoğunluğuyla alınır. Oyların eşit olduğu hallerde Başkanın bulunduğu tarafın oyları muteber kabul edilir.

 

MADDE - 20 YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ Genel Kurul toplantılarının çağrısını yapmak, gerektiğinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak, Derneğin amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek, Genel Kurul kararlarını uygulamak, Derneğin gereksinimi olan menkulleri almak, Şubenin üç aylık raporlarını incelemek ve Genel Kurul'a Şube faaliyetleri ile ilgili olarak öneri götürmek Dernek üye adaylarını incelemek, üyeliğinin kabulüne veya üyelik isteminin reddine karar vermek, Derneğin yönetsel işlerine, üyelere hizmet maksadıyla çalıştırılacak personel ve işçi alınmasına, bunlara nezaret etmek, çıkarılmasına karar vermek. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir ya da birkaçına yetki vermek, Gelecek çalışma dönemi çalışma programı ile bütçesini hazırlamak, Dernek gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, Dernek faaliyetleri ile ilgili defter ve kayıtları tutmak, Faaliyetleri ile ilgili olarak her türlü hizmeti alır ve verir, Çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgesini hazırlamak, Gerekli gördüğü takdirde çalışma yöntemlerini yeniden düzenlemek amacıyla yönetmelik, tüzük ve yönergeler hazırlar ya da değişik öneriler düzenlenmesi yönünde çalışmalar yapar ve uygular, Tüzük ve yönetmelikler hazırlayarak, Genel Kurul onayına sunmak, Çalışmalarını daha etkin hale getirmek amacıyla çalışma komisyonları oluşturur. Uygun bulacağı çalışma ve yönetim komiteleri teşkil etmek, bunlara seçtiği üyeleri atayarak, verdiği konularda, çalışma ve hizmetlerinde kendisine yardımcı olacak yeni projeler hazırlatmak amaç ve çalışma konuları ile uygulamalar hakkında görüşmeler yapmak, tartışmalar düzenlemek, Gerektiği taktirde fikir ve tecrübelerinden yararlanılacak üyelerden danışma kurulu kurar. (Danışma kurulunun adedini ve her birinin oluşumunu yönetim kurulu tayin eder) Bu kurullar yalnız kendilerine sorulan hususları inceler ve neticesini yönetim kuruluna bildirirler. Yönetim kurulu danışma kurulunun görüşlerine bağlı değildir. Ancak heyetin raporu dosyada saklanır. Üyeler arasında yakınlık ve arkadaşlığı sağlamak amacıyla zaman zaman üyelerin, konuklarının da katılabileceği ortak eğlenceli özel toplantılar düzenlettirmek, Genel Kurul’da alınan kararları üyelere ve yönetsel her türlü işlemleri de yerine getirerek, ilgili yerlere duyurmak, Çalışma döneminin başında, derneğin yönetim ve parasal belge işlem ve varlıklarını devir ve teslim almak, çalışma döneminin sonunda da bunları yeni dönem Yönetim Kurulu’na bir tutanakla eksiksiz devir ve teslim etmek, Üyelerin çalışma konularına giren hususlarda haklarını korumak için resmi ve özel kuruluşlar nezdinde gerekli teşebbüslerde bulunmak, Resmi ve özel kuruluşlar tarafından kendilerini ilgilendiren konularda alınacak kararlardan üyelere bilgi vermek, Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak,

 

MADDE – 21 İŞ BÖLÜMÜ: Başkan : Derneği temsil eder ve Yönetim Kurulu toplantılarına Başkanlık eder. Yönetim Kurulunca karara bağlanmış bulunan İdari tasarruflarda Genel Sekreter ve Mali Konularda da sayman ile birlikte Derneği taahhüde sokan bilumum belgeyi imzalar. Başkan Yardımcıları : Başkanın bulunmadığı zamanlarda aynı yetkilere vekalet ederler. Genel Sekreter : Yazışmalara ilişkin belgeler, Başkan veya Başkan yardımcıları ile Yazman veya vekili tarafından birlikte imzalanır. Zorunlu hallerde Başkanın yazılı talimatıyla, herhangi iki üye de yazıları imzalayabilir. Başkan ve Başkan yardımcılarının bulunmadığı zaman onların tabii vekili olup toplantı zabıtlarını ve kararlarını tanzim eder, kayıtları tutar ve alınan kararların neticelenmelerini sağlar. Sayman (Muhasip Üye): Tahsilat belgeleri dışında kalan, hesap işleriyle ilgili bütün belgeler Başkan veya Başkan yardımcıları ile Sayman veya vekili tarafından imzalanır. Derneğin bilumum hesaplarını tutar ve tutturur, kıymetini korur. Genel Yıllık Bütçeyi hazırlar, masraf ve gelir belgeleri ile banka ve gayrimenkullerin gerektirdiği işlemleri yürütür. Başkan ile birlikte imzalar Yönetim Kurulunca karara bağlanmış bulunan mali konularda Derneği taahhüde sokacak bilumum belgeyi Başkan veya Başkan yardımcıları ile birlikte imzalar. Derneğe ait nakit ve diğer bilumum menkul kıymetleri muhafaza eder, demirbaş kayıtlarını tutar. Dernek kasasında ilgili yasa ve yönetmeliklerin izin verdiği miktarda para bulundurur. Fazlası Dernek adına açılacak muhtelif banka hesaplarında toplanır. Görevliler özürlü olarak bulunmadığı zaman, Başkan üyelerden birini özürlü üyenin işini yapmakla görevlendirir.

 

MADDE – 22 Yönetim Kurulu Kendilerini seçen Genel Kurulun kararlarını takiben bir ay içinde üyelere duyurulur. Üs üste izinsiz ve mazeretsiz olarak 3 toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyeleri istifa etmiş sayılırlar ve yerine oy sırasına göre yedek üyeler getirilir.

 

MADDE – 23 YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERİ: Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu veya Dernek tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde Dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine sulh hukuk hâkimi 3 üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

MADDE – 24 DENETİM KURULU: Kuruluş Görev ve Yetkileri: Genel Kurulca seçilen 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Denetleme kurulu seçime müteakip kendi arasında görev bölümü yapar. Denetleme kurulu en az yılda bir kez toplanır. Toplantı karar ve yeter sayısı ikidir. Yönetim kurulunca hazırlanan çalışma dönemi programı ile yıllık bütçe yönetmeliği ve gelir gider çizelgelerinin görüşüleceği yönetim kurulu toplantısında hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek Denetim Kurulu'nun Görevleri: Denetim Kurulu, derneğin bütçe, hesap işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde yapacağı inceleme sonuçlarını dilek ve önerilerini yönetim kuruluna bildirir, Merkez Yönetim Kurulunun gelir-gider ve belgelerini inceler ve kararlara uygunluğunu kontrol eder. Denetleme sonuçlarını geçen çalışma dönemi raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini bir rapor halinde Yönetim Kurulu'na ve toplandığında Genel Kurul'a sunar. İncelemeleri Bir yılı geçmeyen aralıklarla yapar, sonuçlarını bir raporla Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar. Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir

 

MADDE - 25 HAYSİYET DİVANI : a) Oluşumu: Genel kurul tarafından en az On yıldır acentelik yapan, On yılını doldurmuş asıl üyeler arasından üç asil üç yedek olmak üzere, Genel kurul tarafından iki yıl süre için seçilirler. b) Görev ve Yetkileri : Gelecek ilk Genel Kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere tüzük maddelerini yorumlar ve yeni maddelerin oluşmasına yardımcı olur, 12 Dernekten çıkarılan üyelerin itirazı üzerine durumlarını inceleyip ilgiliye ve Genel Kurula bildirir. Gerek görülen hususları incelettirmek için Yönetim Kuruluna ve Denetçilere teklifte bulunabilir Dernek Merkezi ile şubeler arasındaki ilişkilerin düzenlenmesine yardımcı olur, Yönetim Kurulunun hazırladığı, Haysiyet Divanına gitmesini uygun gördüğü yazılı raporları ve faaliyetleri inceleyip yorumlar, Dernek Merkezi ve şube Yönetim Kurulları seçimlerinin, Dernekler Yasasına uygunluğunu inceler. Dernek üyeleri arasında disiplin suçu oluştuğu taktirde Yönetim Kurulunun yazısı veya res’en gerekli inceleme ve tahkikatı yaparak gereğinin yapılması için durumu bir yazı ile Yönetim kuruluna bildirir. Gerek görüldüğü hallerde toplanır.

 

MADDE 26 YÜKSEK DANIŞMA KURULU Yüksek Danışma Kurulu üyeleri şunlardır: ? Dernek Yönetim Kurulu asil üyeleri ? Haysiyet Divanı asil üyeleri ? Eski Yönetim Kurulu Başkanlarının tamamı Yüksek Danışma Kurulu, dernek çalışmalarıyla ilgili önemli gelişmeler veya derneğin kamuoyundaki konumunu etkileyecek hususlarda görüş belirler. Gerek Gördüğü zaman toplanır. Toplantı hazırlığı ile duyuruları Yönetim Kurulu yapar. Derneğin Haysiyet Divanı Başkanı, Yüksek Danışma Kurulu toplantılarında başkanlık eder. Kurulun görüşmeleri dernek mührüyle tastiklenmiş ciltli bir defterde takip edilir. Bu tutanak defteri Yönetim Kurulu sekreteri tarafından düzenlenir ve muhafaza edilir. Yüksek Danışma Kurulu kararları tavsiye niteliğinde sayılır. Yüksek Danışma Kurulu kararları tüm YDK üyeleri tarafından imzalanır ve uygun görülen kararlar tüm üyelere gönderilir. YDK Başkanı, gerekli gördüğü hallerde Yüksek Danışma Kurulunu toplantıya davet edebilir.

 

MADDE – 27 ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ: Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından, dernek organları asıl ve yedek üyeliklerine seçilen kişilerin kimlik bilgileri ve adresleri ile diğer gerekli evrak ve dokümanları, dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

 

MADDE – 28 A. ŞUBELERİN KURULUŞU Dernek, Genel Kurul Kararı ile gerekli görülen yerlerde şube açabilir. Genel Kurulun şube açılmasına verdiği karar doğrultusunda gerekli yasal işlemleri merkez yönetim kurulu yerine getirir. Yönetim Kurulu bu yetkiye dayanarak şube açılmasına karar verilen yerde, en az üç kişilik kurucular kurulunu yazılı olarak şube açılması için görevlendirir. Şube kurulması için aşağıda belirtilen evraklar hazırlanarak Şube merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki idare amirliğine müracaat edilir. a) Şube kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluşuna ait belgeler ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi, b) Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri, c) Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste, d) Şube açılması için yönetim kuruluna verilmiş yetkiyi gösteren genel kurul kararının fotokopisi, e) Kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış dernek yönetim kurulu kararı fotokopisi. Şube kurucularının, şubenin açılacağı yerde en az altı aydan beri ikamet etmeleri zorunludur. Şubeler gerektiğinde Merkez Genel kurulu tarafından feshedilebilir. B. ÜYELİK HÜKÜMLERİ, MALİ HÜKÜMLER Yasalar ve dernek ana tüzüğü hükümleri gereğince derneğe bağlı, hak ve varlıkları dernek bünyesine dahil, yetkili kılındığı çalışma alanında dernek amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda Yönetim Kurulu kararları ile özerk çalışmalarla görevli, dernek merkezi ile ilişkileri ve karar yetkileri işbu tüzük hükümleri uyarınca belirlenmiş, tüm işlemlerinden doğan hak ve borçlarından dolayı derneğin sorumlu olduğu, bağımsız konuta sahip derneğin iç organıdır. C. MERKEZLE İLİŞKİLER Kuruluş karar, çalışma, uygulama ve yürütme ile mali konularda şube, Merkezin karar ve denetimine tabidir. Merkez Yönetim Kurulu, şube genel kurulu ile şube yönetim kurulunun yasalara, dernek tüzüğü ve hükümlerine aykırı bulduğu kararların gözden geçirilip, uygun kararlar alınmasını isteyebilir. Eski kararlarında şube kurullarının direnmeleri üzerine kesin kararı almaya Merkez Genel Kurulu yetkilidir. Merkez Genel Kurulu’nun kararı ile şube yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri ile asıl ve yedek üye denetçileri görevden alınabilirler D. ŞUBENİN ORGANLARI, ORGANLARIN GÖREV VE YETKİLERİ a) Şube Genel Kurulu; Genel Kurul, Şube üyelerinden oluşur. 1. Şube Yönetim Kurulu ve Şube Denetleme Kurulu'nu seçer. 2. Şube Yönetim Kurulu ve Şube Denetleme Kurulu raporlarını inceler ve Şube Yönetim Kurulu'nu aklar. 3. Şube Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçe ve programını görüşüp, aynen veya değiştirerek kabul eder. 4. Şubeler Dernek ana Tüzüğüne aykırı çalışmalarda bulunamazlar. 5. Şube Genel Kurulu için, Merkez Genel Kurul toplanma ve çalışma usulleri uygulanır. Şube Genel kurulu, Şubenin kayıtlı üyelerinden meydana gelen 2 yılda en az bir defa Merkez Genel Kurul toplantısından en az iki ay önce bu Ana Tüzük hükümlerine göre yapılan kuruldur. Şube Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri : Merkez Genel Kurulunun çağrı yöntemleri, toplantı usulleri, olağanüstü toplantı ve merkez genel kurulunun görev ve yetkileri hakkında şubeye ilişkin ve şube kapsamında kalmak üzere bu ana tüzüğün ilgili hükümler kıyasen uygulanır. Şube Genel Kurul kararlarının merkezle anlaşmazlığa ve çelişkilere düşmemesi için Merkezle gerekli ve yeterli işbirliği yapılması, Derneğin izleyeceği genel kural ve politikalara uyumlu ve Merkez Genel Kurulu kararları ile bağdaşır kararlar alınması gereklidir. b) Şube Yönetim Kurulu; Şube genel kurulu tarafından şube üyeleri arasından 2 yıl için seçilen 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Görev ve Yetkileri: 1 - Şube bölgesinde derneğin amacının gerçekleşmesi ve derneğin gelişmesi için gerekli gördüğü önlemleri almak; üyelerin bölgesel sorunlarını çözmek, üyelerin kendi yetkisi dışında kalan gereksinmelerini Dernek Merkez Yönetim Kurulu’na duyurmak, 2- Dernek Merkez Yönetim Kurulu’nun üyelere duyurmak istediği karar ve önlemleri şube üyelerine duyurmak, 3 - Üyelerin ödentilerinin toplanması tüzüğün verdiği görevleri yapmak, 4 - Şube genel kurulunca kabul edilmiş ve onaylanmış bütçeyi uygulamak, 5 -Yasaların, bu tüzüğün, Şube Genel Kurulu ile Dernek Merkez Yönetim Kurulu’nun kendisine vereceği öteki görevleri yerine getirmek. c) Şube Denetleme Kurulu; Şube genel kurulu tarafından şube üyeleri arasından, 2 yıl için seçilen 3 asil ve 3 yedek denetçiden oluşur. Görev ve Yetkileri: Şube Yönetim Kurulu’nun hesaplarını, bir yılı geçmeyen aralıklarla inceleyerek, Yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurul’a sunar. Ayrıca merkezin talebi halinde kendisini ilgilendirin konularda bilgi verir. 15 E) ŞUBELERİN SORUMLULUKLARI VE MERKEZDE TEMSİL ŞEKLİ Şubeler, bulundukları mahallerde 2. maddede belirtilen hususlara uygun olarak faaliyette bulunurlar. Ancak, merkezi sorumlu kılacak şekilde hareket edemezler, resmi veya özel kurum ve kuruluşlarla merkez yönetim kurulunun bilgi ve onayı dışında temasa geçemezler. Temsil Şekli : Merkez genel kuruluna, şubelere kayıtlı ve genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan tüm üyeler delege olarak katılırlar.

 

MADDE - 29 DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI VE DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ : Üye aidatları Dernekçe düzenlenen balo, eğlence, konser, spor müsabakaları, turnuva,konferans, geziler, lisan mesleki gelişim, mesleki kurslar, eğitimler ile yayın ve sair faaliyetler teberru ve gelirler. Dernekçe tertiplenen piyango gelirleri. Üyelerden veya üye olmayanlardan Sponsorluk karşılığı, bağış, reklam ve yardım yolu ile elde edilen haklar, gelirler ve web sayfası reklam bağlantı gelirleri. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış yardımlar. Dernek tarafından kurulacak iktisadi işletmelerden elde edilecek gelirler; Diğer gelirler. Derneğin Borçlanma Usulleri: Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde genel kurul kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

MADDE - 30 SANDIK KURULMASI : Dernekler Kanununun 12.maddesine uygun olarak Merkez Genel Kurulunun kabul etmesi ve Merkez Yönetim Kurulunun öncülüğünde sandık kurulabilir.

 

MADDE – 31 TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ : Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır. 

 

MADDE – 32 DERNEĞİN FESHİ: Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih hakkındaki kararlar, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır. a) Tasfiyenin dernek tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılması: Derneğin para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Antalya Sigorta Acenteleri Derneği” ibaresi kullanılır. Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında varsa derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar son genel kurul toplantısında kararlaştırılan kuruma devredilir. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır. b) Tasfiyenin mahkeme kararı ile yapılması: Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı hallerde, genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamış veya son yönetim kuruluna yapılan tebligata rağmen tasfiye işlemleri yapılmamışsa, yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla bulunduğu ildeki amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. Bu durumda derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasını müteakip, durum ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.

 

MADDE - 33 TUTULACAK DEFTERLER : Dernek 5253 sayılı Dernekler yasası ve bu yasaya dayanılarak çıkartılan Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen defterleri, söz konusu yasa ve yönetmeliklerde öngörülen şekilde tutar. Bu defterlerin Noterden veya İl dernekler biriminden tasdikli olması ve kullanılması şarttır.

 

MADDE - 34 İÇ DENETİM Dernek’ de iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

 

MADDE - 35 İşbu ana tüzük, Tüzük değişikliklerinin yapıldığı 23 Ocak 2013 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısı ile yürürlüğe girer.

 

MADDE –36 YASALARA VE KANUN HÜKÜMLERİNE UYMAK İşbu tüzükte yazılı bulunmayan hükümler için 5253 sayılı dernekler kanununu ve Medeni Kanunun amir hükümleri uygulanır. Dernek yöneticileri ve üyeleri 5253 sayılı Dernekler Yasası’nda sayılı, yasak faaliyetlerde bulunmamakta, Dernekte silah bulundurma yasağına ve izne ve bildirime bağlı faaliyetler konusunda çok hassas ve dikkatli davranır.

 

MADDE –37 TÜZÜKTE AÇIKLIK BULUNMAYAN DURUMLAR: Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlarda 5253 sayılı Dernekler yasası ve Dernekler Yönetmeliği ile Türk Medeni Yasasının ilgili hükümleri uygulanır.

 

MADDE-38 İşbu Tüzük bu madde hükmü de dahil olmak üzere 38 (OTUZSEKİZ) maddeden ibaredir.